Ubezpieczenie sprzętu

Narzędziem pracy każdej firmy geodezyjnej jest sprzęt elektroniczny.

Firma geodezyjna dysponuje dzisiaj, obok standardowego sprzętu elektronicznego (laptopy, drukarki czy telefony komórkowe), wysoce specjalistycznym sprzętem o dużej wartości.
Utrata lub uszkodzenie takiego sprzętu powodują konieczność jego odtworzenia, co zawsze związane jest z nieplanowanymi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie tego ryzyka na podmiot wyspecjalizowany – firmę ubezpieczeniową.


Z uwagi na specyfikę działalności geodety, właściwie przygotowany program ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinien zawierać co najmniej możliwość:
ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania wg wartości odtworzeniowej (nowej) brutto (z podatkiem VAT),
ubezpieczenia starszego sprzętu – co najmniej 10 letniego,
ubezpieczenia sprzętu przenośnego, bez konieczności jednoczesnego ubezpieczania sprzętu stacjonarnego;
ubezpieczenia szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, m.in. szkód wynikłych z: błędów w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania, upadku, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem (z siedziby firmy, biura lub innego lokalu niekoniecznie wskazanym we wniosku jako miejsce ubezpieczenia) , rabunku i dewastacji, akcji ratowniczej;
ubezpieczenia szkód zaistniałych na skutek wypadku środka transportu;
ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w sprzęcie przenośnym zaistniałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu;
ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez pracowników i podwykonawców, bez prawa do regresu w stosunku do sprawcy szkody.
włączenia odpowiedzialności za kradzież zwykłą sprzętu przenośnego zaistniałą na stanowisku pracy podczas pomiarów w terenie.

Ponadto ubezpieczenie powinno umożliwiać włączenie odpowiedzialności za zwiększone koszty działalności poniesione wskutek szkody materialnej, które stanowią m.in.:
koszty użytkowania sprzętu zastępczego,
koszty dzierżawy, leasingu lub najmu urządzeń zastępczych,
dodatkowe koszty pracy, w szczególności godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu,
koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży lub kradzieży z włamaniem zabezpieczeń lokalu.


Szczegółową informację oraz możliwość zakupu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uzyskasz tutaj

0 Komentarzy

Dodaj komentarz