Prawo

Źródła prawa regulujące zawód geodety i kartografa w aspekcie ubezpieczeń

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Zawód geodety i kartografa uregulowany jest w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2014 poz. 897).

Kodeks cywilny
Do umów ubezpieczenia dobrowolnego, w sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121).

0 Komentarzy

Dodaj komentarz