Polisa OC geodety

Opublikowane przez Ubezpieczenia dla Geodetów w dniu

Jakie działania podjąć, aby polisa OC geodety była optymalnie dostosowana do jego zawodu? Na co powinien zwrócić uwagę geodeta, wybierając polisę OC?

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dokonując wyboru ubezpieczenia koniecznie trzeba przeanalizować katalogi wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli. Wiele z nich będzie nieistotnych dla geodetów, co wynika z uniwersalnego charakteru tych ubezpieczeń. Jednak w gąszczu wyłączeń wskazałabym jako najistotniejsze szkody:

 • wyrządzone bez uprawnień zawodowych (nie dotyczy praktykantów),
 • umyślne oraz w stanie nietrzeźwości lub po użyciu różnych środków i substancji,
 • wyrządzone osobom bliskim, szkody wskutek ujawnienia informacji poufnej,
 • w drzewostanie zabytkowym,
 • wynikłe z  naruszenia zasad ochrony środowiska,
 • wskutek niedotrzymania terminów i harmonogramów,
 • kary pieniężne i grzywny nałożone na geodetę oraz kary umowne.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Polisa OC geodety poza katalogami wyłączeń zawiera również istotne zapisy w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia. Uzależniają one odpowiedzialność ubezpieczyciela od konkretnych zachowań ubezpieczonego. I tak, geodeta może pozbawić się ochrony ubezpieczeniowej w przypadku:

 • nieopłacenia składki (w dodatkowo wyznaczonym terminie),
 • szkody niezgłoszonej w ciągu 7 dni,
 • gdy nie podejmie działań mających na celu zapobieganie szkodzie lub ograniczanie jej rozmiarów, sam bez konsultacji z ubezpieczycielem uzna roszczenie (podpisze ugodę, zapłaci).

Zwróć uwagę także na…

Przy zakupie ubezpieczenia uwagę należałoby zwrócić jeszcze na kilka innych kwestii:

 • definicje, które mogą nie być zbieżne z powszechnym rozumieniem pewnych kwestii (np. definicja pracownika odmienna od kodeksu pracy, a wyznaczająca granicę pomiędzy pracownikiem i podwykonawcą, a zatem istotna z punktu widzenia ewentualnego regresu ubezpieczyciela),
 • co ubezpieczyciel rozumie przez wypadek ubezpieczeniowy, ale nie w kontekście zakresu ochrony, lecz tego, co musi się wydarzyć w czasie trwania umowy, aby odpowiedzialność ubezpieczyciela została uruchomiona. Inną ochronę gwarantuje bowiem polisa, w której wypadkiem jest popełnienie błędu (klient uzyska odszkodowanie do czasu przedawnienia roszczenia, czyli nawet po zakończeniu umowy), inną –  polisa, w której wypadkiem będzie zgłoszenie roszczenia (obejmie wprawdzie wcześniejsze błędy, ale gdy minie okres ubezpieczenia, będzie bezwartościowa i do czasu przedawnienia się wszystkich roszczeń należałoby kupować kolejne takie polisy),
 • udziały własne i franszyzy, czyli to, co ubezpieczyciel potrąci z odszkodowania,
 • konstrukcję sumy gwarancyjnej, czyli czy po każdej wypłacie odszkodowania suma ulegnie obniżeniu; wówczas trzeba ją odpowiednio wysoko ustalić, aby pokryła wszystkie ewentualne roszczenia z okresu 12 miesięcy pracy; pamiętajmy, że największym ograniczeniem w ubezpieczeniu jest zawsze jego suma gwarancyjna,
 • konstrukcję klauzul dodatkowych, które najprawdopodobniej będą podlimitami sumy głównej, a nie odrębnymi sumami (czyli wypłata z klauzuli obniży jednocześnie główną sumę),
 • opinię, jaką cieszy się ubezpieczyciel, głównie w zakresie prowadzenia likwidacji szkód,
 • doświadczenie pośrednika ubezpieczeniowego w oferowaniu tego typu produktów.

Jeśli geodeta dokładnie wie, co powinien kupić, nie ma ku temu przeciwwskazań. Powinien jednak mieć świadomość, że samodzielnie musi przebrnąć przez ogólne warunki ubezpieczenia i negocjowanie oferty. Polisa OC geodety to ubezpieczenie dobrowolne i można modyfikować jego warunki. Bezpieczniej zatem skorzystać z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego, najlepiej takiego, który zna specyfikę pracy geodety.