Ubezpieczenie dla geodetów

Opublikowane przez Ubezpieczenia dla Geodetów w dniu

Jakie cechy ma dobre ubezpieczenie dla geodetów i jakie błędy można popełnić przy zakupie polisy? Pomyłki przy wyborze ubezpieczenia sprowadzają się głównie do dwóch przypadków:

  • geodeta zawiera umowę OC zawodowej i sądzi, że ochrona ma szerszy zakres niż w rzeczywistości (czyli, że obejmuje również OC działalności) lub uważa, że skoro wykonuje zawód, to nie ponosi innej odpowiedzialności, więc kupuje tylko ubezpieczenie zawodowe (w przekonaniu, że OC działalności nie jest mu potrzebne),
  • geodeta udaje się do agenta po ubezpieczenie OC, a agent wiedząc, że w spisie zawodów z obowiązkowym ubezpieczeniem geodety nie ma, wystawia mu tylko polisę OC działalności (ze wskazaniem właściwego PKD – sadząc, że to załatwia sprawę), co utwierdza geodetę w przekonaniu, że kupił OC zawodowe, podczas gdy zakres nabytej ochrony jest zgoła inny.

Cechy dobrej ochrony ubezpieczeniowej dla geodetów

Dobre ubezpieczenie dla geodetów jest ofertą kompleksową i zawiera w swoim zakresie podstawowym OC zawodowe i OC działalności łącznie. Właśnie po to, aby unikać przykrych i brzemiennych w skutki pomyłek, o których pisałam przed chwilą.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność kontraktowa oraz odpowiedzialność deliktowa (za działania sprzeczne z prawem), czyli zarówno wobec zleceniodawców, ja i wobec osób trzecich, z którymi nie wiąże nas żadna umowa. 

Odszkodowanie

Wypłata odszkodowania należy się w przypadku szkód na mieniu, na osobie, z uwzględnieniem utraconych korzyści, a także w niezwykle istotnych dla odpowiedzialności zawodowej szkodach mających postać czystej straty finansowej (niczyje życie ani zdrowie nie doznało uszczerbku, żadna rzecz nie została uszkodzona, a jednak wskutek naszego błędu osoba trzecia doznała uszczerbku w swoim majątku).

Podstawowy zakres ochrony zwykle obejmuje wszystkie stopnie zawinienia, z rażącym niedbalstwem włącznie, choć należy się upewnić, czy ogólne warunki nie przewidują włączenia rażącego niedbalstwa w ramach dodatkowo płatnej klauzuli. Wina umyślna nigdy nie jest objęta ochroną.

Ochrona obejmuje również pracowników

Ubezpieczenie dla geodetów w zakresie podstawowym obejmuje szkody wyrządzone nie tylko przez samego geodetę, ale też i przez jego pracowników i podwykonawców. To bardzo istotne, ponieważ geodeta ponosi odpowiedzialność za ich błędy jak za działania własne. Zakłady ubezpieczeń w różny sposób mogą jednak podchodzić do kwestii występowania do pracownika i podwykonawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania (tzw. regresu). Najczęściej wobec pracowników rezygnują z regresu, za rezygnację wobec podwykonawców każą sobie dodatkowo płacić.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony

Rozszerzenie podstawowego zakresu ochrony możliwe jest nie tylko w przypadku rezygnacji z regresu do podwykonawców. Istnieje wiele innych wartych zakupu klauzul dodatkowych.

W zakresie OC zawodowej będą to szkody w budynkach zabytkowych i szkody w dokumentach otrzymanych w celu wykonania usługi, a w zakresie OC działalności –  odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy, odpowiedzialność najemcy nieruchomości za szkody wyrządzone właścicielowi lokalu czy wreszcie odpowiedzialność najemcy ruchomości (głównie sprzętu geodezyjnego). Standardowo ubezpieczenie dla geodetów obejmuje szkody wyrządzone na terytorium RP. Zakres terytorialny można oczywiście rozszerzyć.

Za co zakład ubezpieczeń nie poniesie odpowiedzialności?

Dokonując wyboru ubezpieczenia koniecznie trzeba przeanalizować katalogi wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli. Wiele z nich będzie nieistotnych dla geodetów, co wynika z uniwersalnego charakteru tych ubezpieczeń, jednak w gąszczu wyłączeń wskazałabym jako najistotniejsze: szkody wyrządzone bez uprawnień zawodowych (nie dotyczy praktykantów), szkody umyślne oraz w stanie nietrzeźwości lub po użyciu różnych środków i substancji, szkody wyrządzone osobom bliskim, szkody wskutek ujawnienia informacji poufnej, szkody w drzewostanie zabytkowym, szkody wynikłe z  naruszenia zasad ochrony środowiska, szkody wskutek niedotrzymania terminów i harmonogramów, kary pieniężne i grzywny nałożone na geodetę oraz kary umowne.

Warto pamiętać o zapisach ogólnych warunków, które znajdują się poza katalogami wyłączeń, ale uzależniają odpowiedzialność ubezpieczyciela od konkretnych zachowań ubezpieczonego. I tak, geodeta może pozbawić się ochrony ubezpieczeniowej, jeśli nie opłaci składki (w dodatkowo wyznaczonym terminie), nie zgłosi szkody w ciągu 7 dni, nie podejmie działań mających na celu zapobieganie szkodzie lub ograniczanie jej rozmiarów, sam bez konsultacji z ubezpieczycielem uzna roszczenie (podpisze ugodę, zapłaci).


0 Komentarzy

Dodaj komentarz